Afaan oromoo macaafa qulqulluu sagaleedhan …. Maatewos caalaatti kan xiyyeeffate duraa duuba yeroorratti utuu hin ta’in, haasawaafi lallaba Yesus dhiheesse sirriitti qindeessee kaa’uurratti ture. lallaba wangeela Ortodoksii የኦርቶዶክስ ተዋህድ ስብከተ ወንጌል በኦሮሚኛ ቋንቋ. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. " 38 kaan sunis gara ishii dhaqee, Maariyaamis, "kunoo, ani gar- "Yaa ayyaan-qabeettii; nageenni bittii Gooftaa ti; akkuma ati dub- siif haa ta'uu; Gooftaan si waliin batte. The vision of Power of Gospel Church is to bring an influence of. Wangeelonni sadan Yohaannis cuuphaa jedhu. Fuula kana daawwachuu keessaniif galatoomaa! yaada ykn gaaffii yoo qabaattan nu qunnamaa: Takiluu T. 17 Ebla 2021. Kadhachuun--- "Isaan kadhata afaanii fixuundubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. Boob Utlyii tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Akka ani wangeela lallabuuf Hafuurri Qulqulluun na muudeeraati jedha. Oromo Evangelical Church in Trøndelag is. Inni dabalataanis miidhaginaa fi eebifamuu gaa’ilaa fi maatii deeggaree walitti dhufeenya dinqisiisoo namoonni qaban kanniin diiguuf warra nama doorsisan hunda balaaleffateera. 1:9-11 Kwf ⇒ Mat 3:13-17; Luq 3:21, 22 2 a 1:12,13 Kwf ⇒ Mat 4:1-11; Luq 4:1-13 Kitaaba Raajii Isaayyaas. Boqonnaa 5-7 (Barsiisa gaara irraa) 2. Maleek- yoof hin danda'amne hin jiruuti. + 2 Warri jalqabumaa kaasee wantoota kana ijaan arganii+ fi tajaajiltoota ergichaa taʼanis ragaawwan kana nutti dabarsaniiru. Wangeela akka kopheeti ka’adhu. WANGEELA MAARQOOSI Yohaannis Cuuphaan Karaa cuupha; inni garuu Hafuura Qulqul- Kopheessuu Isaa luudhaang isin cuupha. Ibsa waa'ee suuraa, TB Jooshuwaa lallabaa wangeelaa beekamaa Afriikaati, qondaaltonni. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. / Presenting Oromo gospel songs, Live Worship songs and Bible teachings from all over the world with the mission to spread the Gospel of Jesus Christ through. Boob Utlyii tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. The vision of Power of Gospel Church is to bring an influence of. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. Akkaataa hiiktootaaf hin fayyadu. " (HoE 4:31). "Yeroo Ayyaanni boqotetti humna argattanii Yerusaalemitti …. bara kanaa itti afaan Giriiki hubachuu danda’aniin kan qophaa’edha. Soogiddi kan jaallatamu waa utuu hin badin tursuu waan danda’uuf dha; Waaqayyos ijoollee Isaatiin soogidda jedhee yeroo waamu, karaa ayyaana Isaatii akka isaan fayyina warra kaaniif hojjettota ta’aniif isaan barsiisuuf dha. Ibsa waa'ee suuraa, TB Jooshuwaa lallabaa wangeelaa beekamaa Afriikaati, qondaaltonni. To incourage this religious organization pray God because everything is done by him. 17 Ebla 2021. Lallaba ibsaa yemmuu qopheesinnu waan hordofuu qabnu, sadarkaa garaa garaa kutaa keessattii fi alatti hojii irra oolchina 4. This Afaan Oromoo Bible app. Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. Abbaan isaa luba ture. 1,271 likes · 19 talking about this. [3:1-12] Lallaba Yohaannis Cuuphaa. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Dubbii gababaan gareen kun Islaamummaa isa dhugaa kan bakka bu’uu dha. "Yeroo Ayyaanni boqotetti humna argattanii Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaatti, hanga daarii lafaa hundaatti dhugeessitoota kiyyaa ni taatu. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Bara 2004 lallabaan wangeelaa (raajiin) kamiyyuu osoo hin …. 1,271 likes · 19 talking about this. Fakkeenyota Yesuus, Mootummicha, Lallaba Gaara Irraa, Yohaannis cuuphaa. Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. Gabriʼel dhalachuu Yohaannisii fi Yesuus dursee dubbate; cuuphamuu Yesuus, fakkeenyota, fayyisuu; duʼa Yesuus. Maatewos caalaatti kan xiyyeeffate duraa duuba yeroorratti utuu hin ta’in, haasawaafi lallaba Yesus dhiheesse sirriitti qindeessee kaa’uurratti ture. Kunis barreessaa wangeela isa afraffaatiin adda baasuuf. Haala unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. 👉Moo lallaba Wangeela 👉Qo'annoo macaafa qulqulluu yoo jette 👉Akkasumaas oduu fi odeeffannoo 👉Bashanannaa barachuu 👉Dabalataniis barattoota yeroo amma kana mana jirtaaniif yaadannoo mana manaatti kennama jiru argachuuf All in one. " 1:2-8 Kwf ⇒ Mat 3:1-11; Luq 3:2-16 1 Cuuphamuu Fi Qoramuu Jalqaba wangeela Yesuus Kiris- Yesuus toos Ilma Waaqayyoo. Lallaba ibsaa yemmuu qopheesinnu waan hordofuu qabnu, sadarkaa garaa garaa kutaa keessattii fi alatti hojii irra oolchina 4. Kadhachuun--- "Isaan kadhata afaanii fixuundubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. Akka ani wangeela lallabuuf Hafuurri Qulqulluun na muudeeraati jedha. 3 Kunis isa Isaayyaas raajichi + waaʼee isaa, “Lafa onaa keessaa sagaleen, ‘Daandii Yihowaa * qopheessaa!. 1:9-11 Kwf ⇒ Mat 3:13-17; Luq 3:21, 22 2 a 1:12,13 Kwf ⇒ Mat 4:1-11; Luq 4:1-13 Kitaaba Raajii Isaayyaas. [3:1-4:25] 2. Lallabni …. Hiiktoota hunda galeessa Dr. Diyaabilos Yesuusiin qore (1-11) Yesuus Galiilaatti lallabuu jalqabe (12-17) Barattoonni jalqabaa …. Achii immoo hoe 24:5 irratti. Lallaba 2021-02-20 14-59-57. bara kanaa itti afaan Giriiki hubachuu danda’aniin kan qophaa’edha. Gammachiis Dastaa Bubaa konfraansii kana irratti ka bakka isaaniitti filataman Luba Dr. Ameen “Nama moofaa sana dhabamsiisaa”. Wangeela Maatewos keessatti barsiisa Yesus haalota Shaniin kaa’u dandeenya 1. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. lallaba wangeela Ortodoksii የኦርቶዶክስ ተዋህድ ስብከተ ወንጌል በኦሮሚኛ ቋንቋ. Miseensonni isaa amantaa Islaamummaan ka guddatan fi hedduun isaanii immoo Islaamummaa sirriitti ka baratan dha. Nutis kanuma argina yoo ta'e hiika kitaabota kanaa ol aanaa qayyabanneerra jechuudha. Wangeela Keenya ! Waggoota ja’aaf Prezidaantii Tokkummaa Waldoota Kristaana Oromoo kan turan Lubi Dr. Afaan 80 oliin argama. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. 2 mb: download. 1:8; Kakuu haaraya Yoh. Istifaanos Gabii, Waldaa Oromoo Warra Wangeelaa Atlaantaa, Caamsaa 29, 2016. Kun gaaffilee namoota hedduu deebbii barbaadu dha. This Afaan Oromoo Bible app. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA …. Namoota hundumaatti nama wangeela lallabuu jaallatu ture. Jireenya kee fi. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Boqonnaa 5-7 (Barsiisa gaara irraa) 2. + 2 Warri jalqabumaa kaasee wantoota kana ijaan arganii+ fi tajaajiltoota ergichaa taʼanis ragaawwan kana nutti dabarsaniiru. Istifaanos Gabii, Waldaa Oromoo Warra Wangeelaa Atlaantaa, Caamsaa 29, 2016. Namni hunduu cubbamaa dha, namni. You can also study the bible in various. Boqonnaa 10 (Ergama Wangeelaa) 3. Inni dabalataanis miidhaginaa fi eebifamuu gaa’ilaa fi maatii deeggaree walitti dhufeenya dinqisiisoo namoonni qaban kanniin diiguuf warra nama doorsisan hunda balaaleffateera. 👉Moo lallaba Wangeela 👉Qo'annoo macaafa qulqulluu yoo jette 👉Akkasumaas oduu fi odeeffannoo 👉Bashanannaa barachuu 👉Dabalataniis barattoota yeroo amma kana mana jirtaaniif yaadannoo mana manaatti kennama jiru argachuuf All in one. July 25, 2018 - 11:39am. Sagaleen waaqayyoo akka bilaa gar lamaan qarameetti fudhadhu. 16,324 likes · 107 talking about this · 274 were here. Soogiddi kan jaallatamu waa utuu hin badin tursuu waan danda’uuf dha; Waaqayyos ijoollee Isaatiin soogidda jedhee yeroo waamu, karaa ayyaana Isaatii akka isaan fayyina warra kaaniif hojjettota ta’aniif isaan barsiisuuf dha. The vision of Power of Gospel Church is to …. edu is a platform for academics to share research papers. Fakkeenyota Yesuus, Mootummicha, Lallaba Gaara Irraa, Yohaannis cuuphaa. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Miseensonni isaa amantaa Islaamummaan ka guddatan fi hedduun isaanii immoo Islaamummaa sirriitti ka baratan dha. Lallaba 2021-02-20 14-59-57. Lallaba wangeelaa. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo addunyaa kana irra deddeebi’ee barsiisaa turetti qaanaa galiilaatti mana cidhaatti waamamee haadha isaa Durbee Qulqulleettii Maariyaam wajjin argamuudhaan kan eebbisee fi iddoo isaanittis raajii isa duraa kan raawwate ta’uu isaa wangeela irratti nu hubachiiseera. Gabriʼel dhalachuu Yohaannisii fi Yesuus dursee dubbate; cuuphamuu Yesuus, fakkeenyota, fayyisuu; duʼa Yesuus. YBS4 fi HIH lameenu buufataan gargar haa ta’an malee maxxansaansaanii qaama tokko ta’uu hubatamu qaba. Waaqayyo lallaba dhala namaaf malee ergamootaaf hin laanne. Hojiin hafuuraa egaa Yeruusaaleemii iddoo garaa garaatti babal'achuu eegale. 2 mb: download aug 30: “sagantaa maatii fi lallaba sagalee abdii afaan oromoo. No one can make good except. Gammachiis Dastaa Bubaa konfraansii kana irratti ka bakka isaaniitti filataman Luba Dr. Boob Utlyii tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Lallabni wangeelaa bu'a-qabeessa akka ta'uuf. Wangeela barsisnaan. [3:1-4:25] 2. Bara 2004 lallabaan wangeelaa (raajiin) kamiyyuu osoo hin mirkanaa’in TV kamiinuu akka lallaba hin dabarfanne Komishiniin Biroodkastii Naayijeeriyaa dhorkaa kaa’ee ture. Soogiddi kan jaallatamu waa utuu hin badin tursuu waan danda’uuf dha; Waaqayyos ijoollee Isaatiin soogidda jedhee yeroo waamu, karaa ayyaana Isaatii akka isaan fayyina warra kaaniif hojjettota ta’aniif isaan barsiisuuf dha. dubbii dhugaa baruuf. Barnoota amantaasaanii Afaan Oromoon uummata bira gahuuf garee fi dhuunfaan waa hedduu akka yaalan kan dubbatan lubni kun, ''Ari'atamni guddaa narra waan gaheef gadi. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. Wangeela barsisnaan. 16,324 likes · 107 talking about this · 274 were here. f 121 Luqaas 1:46 28 sanaas Maariyaam ture. Lallabummaan rakkina namootaa isa yeroo muraasaaf mul’atuuf hiika ta’uu qofa osoo hin taane, ergaan Waaqayyoo humna hafuura qulqulluutiin dhiyyeessuu yoo ta’u, ergaa fayyinaa karaa itti dhiyyeessanii fi namni lallabuus dhugaa jiru hubatee tajaajila isaa firi qabeessa gochuu qaba. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA …. Barri kun kana Nagaa,Jaalalaa,Badhaadhinaa fi Gaabbii isiniif haa tahu. Tokkoo tokkoon seenaa kanaa Yesuus maaliif akka dhufee fi maal hojjechuuf akka karoorfate qoqqooduudhaan dubbatu. Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. Hiiktoota hunda galeessa Dr. Lallaba Gaara Eebbaa Irraa. Jecha "mootummaa" jedhutti al baay'ee (al 50 caalaa) waan fayyadameef, Wangeelichi Wangeela Mootummaa jedhamuu danda'a. 1,271 likes · 19 talking about this. YouTube tajaajilaa Wangeelaa beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa uggure. " 1:2-8 Kwf ⇒ Mat 3:1-11; Luq 3:2-16 1 Cuuphamuu Fi Qoramuu Jalqaba wangeela Yesuus Kiris- Yesuus toos Ilma Waaqayyoo. Wangeela Maatewos keessatti barsiisa Yesus haalota Shaniin kaa’u dandeenya 1. 16,324 likes · 107 talking about this · 274 were here. Abbaan isaa luba ture. Gammachu Olaanaatti itti-gaafatama dabarsanii jiran. July 25, 2018 - 11:39am. [3:1-4:25] 2. Kadhachuun--- "Isaan kadhata afaanii fixuundubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. Lallaba 2021-02-20 14-59-57. Yeroo hundaa waaqayyoon barbaaduu fi …. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. Namoonni bebbeekamoon wangeela lallaban wayita miidiyaarraa ugguraman kan TB Jooshuwaa kun isa jalqabaa miti. Namoonni hedduun wangeelota arfan yommuu ilaalan walitti qabama seenaa waliin hin qindaa'inii qofa argu. Achii immoo hoe 24:5 irratti. Kitaaba Xiqqaa Barsiisa Macaafa Qulqulluu A Handbook of Bible Doctrine Seensa. Walii galtee kaadhimaa diiguunis niitii ufii yookaan dhiirsa ufii hiikuu waliin tokkuma. Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama #ERGAMA GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf: @faaruko_bot Join: @faaru_ko. kunis geggeesitootaa fi warra wangeela lallabaa turan akka bifa haaraan jalqaban giddisiiseera. Oromo Evangelical Church in Trøndelag is. Lallaba wangeelaa. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. a lively Afaan Oromo speaking. Lallabaa fi barsiis isin gargaaran dabalataa: SDH Bible Search. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisi ykn garagalfadhu. To incourage this religious organization pray God because everything is done by him. " 38 kaan sunis gara ishii dhaqee, Maariyaamis, "kunoo, ani gar- "Yaa ayyaan-qabeettii; nageenni bittii Gooftaa ti; akkuma ati dub- siif haa ta'uu; Gooftaan si waliin batte. email: [email protected] Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Lallabni wangeelaa bu'a-qabeessa akka ta'uuf. Walii galtee kaadhimaa diiguunis niitii ufii yookaan dhiirsa ufii hiikuu waliin tokkuma. Hordoftoota Amantaa Ortodoksii Tewaahidoo hundaaf baga bara Wangeela Qulqulluu Maatiyoos irraa gara bara Wangeela Qulqulluu Maarqoositti ceetani. Namoonni bebbeekamoon wangeela lallaban wayita miidiyaarraa ugguraman kan TB Jooshuwaa kun isa jalqabaa miti. YBS4 fi HIH lameenu buufataan gargar haa ta’an malee maxxansaansaanii qaama tokko ta’uu hubatamu qaba. Lallabni …. 1,271 likes · 19 talking about this. Kana hundumaa hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa!. Lallaba wangeelaa. Jul walaloo macaafa qulqulluu pdf. Dhiibbama gaafa fayyisuu. (Here is where you can search bible verses by inputing book name, chapter and verse. Ibsa waa'ee suuraa, TB Jooshuwaa lallabaa wangeelaa beekamaa …. Hordoftoota Amantaa Ortodoksii Tewaahidoo hundaaf baga bara Wangeela Qulqulluu Maatiyoos irraa gara bara Wangeela Qulqulluu Maarqoositti ceetani. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. Wangeela akka kopheeti ka’adhu. Gammachu Olaanaatti itti-gaafatama dabarsanii jiran. YBS4 fi HIH lameenu buufataan gargar haa ta’an malee maxxansaansaanii qaama tokko ta’uu hubatamu qaba. Lallaba 2021-02-20 14-59-57. This Afaan Oromoo Bible app. Namoota hundumaatti nama wangeela lallabuu jaallatu ture. Maqaan jalqaba kenameef Hoe 9:2 irratti caqasameera. Isxifaanoos yeroon in ajjeefame. 1:9-11 Kwf ⇒ Mat 3:13-17; Luq 3:21, 22 2 a 1:12,13 Kwf ⇒ Mat 4:1-11; Luq 4:1-13 Kitaaba Raajii Isaayyaas. Ameen “Nama moofaa sana dhabamsiisaa”. Lallaba Afaan Oromootiin. Boqonnaa 13 (Fakkeenyaan, waa’ee Mootummaa Waaqayyoo) 4. Madda suuraa, AFP. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Qabiyyee Luqaas boqonnaa fi lakkoofsaan hirame. Boqonnaa 13 …. Lallabaan Wangeelaa biyya Naayijeeriyaa akkaan beekaman TB Jooshuwaa ykn Temitope Balogun Jooshuwaa addunyaa kanarraa umuriisaanii 57n boqochuu waldaan isaanii SCOAN beeksise. July 25, 2018 - 11:39am. Geggeesitoota Yihuudotaa gidduutti mormiin kan kaase yeroon booda ari'atamua kan amantoota irraatti fide lallaba Isixifaannos ture. Lallabaa fi barsiis isin gargaaran dabalataa: SDH Bible Search. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. Kana hundumaa hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa!. Namoonni bebbeekamoon wangeela lallaban wayita miidiyaarraa ugguraman kan TB Jooshuwaa kun isa jalqabaa miti. Lallaba wangeelaa. wangeela lallabuun hin danda'amu. 2 mb: download. (Seera Lewotaa 19:18), Wangeela Maatwos 22:39) akkasumas immoo “ diinota keessan jaaladhaa, warra isin ari’ataniifis kadhadhaa! ” (Mat. To incourage this religious organization pray God because everything is done by him. family and bible from awr oromo the voice of hope” 106. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA …. 17 Ebla 2021. 3 Bara sanatti Yohaannis + Cuuphaan lafa onaa Yihudaa keessatti lallabaa + dhufe; 2 lallabni isaas, “Mootummaan samii waan dhihaateef, yaada geddaradhaa” + kan jedhu ture. Boqonnaa 5-7 (Barsiisa gaara irraa) 2. Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. Achii immoo hoe 24:5 irratti. a lively Afaan Oromo speaking. steps to christ and today’s sermon from awr oromo the voice of hope” 106. Maatewos caalaatti kan xiyyeeffate duraa duuba …. Waldaa Haftuu Adveentistii Guyyaa torbaffaa. Boqonnaa 13 …. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo addunyaa kana irra deddeebi’ee barsiisaa turetti qaanaa galiilaatti mana cidhaatti waamamee haadha isaa Durbee Qulqulleettii Maariyaam wajjin argamuudhaan kan eebbisee fi iddoo isaanittis raajii isa duraa kan raawwate ta’uu isaa wangeela irratti nu hubachiiseera. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe …. Sila isin Garee kam irraayi?. " (HoE 4:31). July 25, 2018 - 11:39am. Lallaba wangeelaa. aug 31: “sagantaa ilaaf ilaamee fi lallaba sagalee abdii afaan oromoo. Situ gooftaatti himee. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. Irra guddessa, keessattu Wangeela, buufaa akkaataa dhimmicharra akkaatta isa dubbateen kan hiredha, akkuma NIV. YouTube tajaajilaa Wangeelaa beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa uggure. Ergamoonnis hojiin kee kana mitii dhiis hin jenneen. Gammachu Olaanaatti itti-gaafatama dabarsanii jiran. Anis ijoollummaa irraa kaasee akkan argetti namoonni isa wajjin jiraachaa turanis akka dhugaa ba’anitti, wangeelaaf jaalala gubaa ta’e qaba ture. + 2 Warri jalqabumaa kaasee wantoota kana ijaan arganii+ fi …. Comments (2)Bahru D. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. July 25, 2018 - 11:39am. No one can make good except. Walii galtee kaadhimaa diiguunis niitii ufii yookaan dhiirsa ufii hiikuu waliin tokkuma. lallaba wangeela Ortodoksii የኦርቶዶክስ ተዋህድ ስብከተ ወንጌል በኦሮሚኛ ቋንቋ. (Seera Lewotaa 19:18), Wangeela Maatwos 22:39) akkasumas immoo “ diinota keessan jaaladhaa, warra isin ari’ataniifis kadhadhaa! ” (Mat. Gammachiis Dastaa Bubaa konfraansii kana irratti ka bakka isaaniitti filataman Luba Dr. kunis geggeesitootaa fi warra wangeela lallabaa turan akka bifa haaraan jalqaban giddisiiseera. Kun gaaffilee namoota hedduu deebbii barbaadu dha. Namoonni hedduun wangeelota arfan yommuu ilaalan walitti qabama seenaa waliin hin qindaa'inii qofa argu. Situ gooftaatti himee. / Presenting Oromo gospel songs, Live Worship songs and Bible teachings from all over the world with the mission to spread the Gospel of Jesus Christ through. "Yeroo Ayyaanni boqotetti humna argattanii Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaatti, hanga daarii lafaa hundaatti dhugeessitoota kiyyaa ni taatu. Kitaaba Xiqqaa Barsiisa Macaafa Qulqulluu A Handbook of Bible Doctrine Seensa. Namoonni bebbeekamoon wangeela lallaban wayita miidiyaarraa ugguraman kan TB Jooshuwaa kun isa jalqabaa miti. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Jecha “mootummaa” jedhutti al baay’ee (al 50 caalaa) waan fayyadameef, Wangeelichi Wangeela Mootummaa jedhamuu danda’a. Wangeelonni sadan Yohaannis cuuphaa jedhu. dubbii dhugaa baruuf. Waaqayyo lallaba dhala namaaf malee ergamootaaf hin laanne. Wangeela akka kopheeti ka’adhu. Lallaba Afaan Oromootiin. Wangeela barsisnaan. Bara 2004 lallabaan wangeelaa (raajiin) kamiyyuu osoo hin mirkanaa’in TV kamiinuu akka lallaba hin dabarfanne Komishiniin Biroodkastii Naayijeeriyaa dhorkaa kaa’ee ture. Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. + 3 Yaa kabajamaa Tewooflos,+ anis gama kootiin wanta hunda jalqabaa kaasee of eeggannoodhaan waanan qoradheef, seenaa isaa duraa duubaan sii barreessuuf murteesseera. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Boob Utlyii tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Boqonnaa 5-7 (Barsiisa gaara irraa) 2. Achii immoo hoe 24:5 irratti. “Isin soogidda biyya lafaati. 17 Ebla 2021. Maqaan jalqaba kenameef Hoe 9:2 irratti caqasameera. Itti fufuun ari'atamin amantoota irra gahe. steps to christ and today’s sermon from awr oromo the voice of hope” 106. Lallabaa fi barsiis isin gargaaran dabalataa: SDH Bible Search. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. Lallaba 2021-02-20 14-59-57. Barri kun kana Nagaa,Jaalalaa,Badhaadhinaa fi Gaabbii isiniif haa tahu. Kadhachuun--- "Isaan kadhata afaanii fixuundubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. 17 Ebla 2021. Haala unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. / Presenting Oromo gospel songs, Live Worship songs and Bible teachings from all over the world with the mission to spread the Gospel of Jesus Christ through. Istifaanos Gabii, Waldaa Oromoo Warra Wangeelaa Atlaantaa, Caamsaa 29, 2016. Kunis barreessaa wangeela isa afraffaatiin adda baasuuf. Maatewos caalaatti kan xiyyeeffate duraa duuba …. Dhiibbama gaafa fayyisuu. Anis ijoollummaa irraa kaasee akkan argetti namoonni isa wajjin jiraachaa turanis akka dhugaa ba’anitti, wangeelaaf jaalala gubaa ta’e qaba ture. " 1:2-8 Kwf ⇒ Mat 3:1-11; Luq 3:2-16 1 Cuuphamuu Fi Qoramuu Jalqaba wangeela Yesuus Kiris- Yesuus toos Ilma Waaqayyoo. a lively Afaan Oromo speaking …. " (HoE 4:31). dubbii dhugaa baruuf. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Maatewos caalaatti kan xiyyeeffate duraa duuba yeroorratti utuu hin ta’in, haasawaafi lallaba Yesus dhiheesse sirriitti qindeessee kaa’uurratti ture. bara kanaa itti afaan Giriiki hubachuu danda’aniin kan qophaa’edha. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image. The vision of Power of Gospel Church is to …. [3:1-4:25] 2. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. Apr 01, 2016 · Warri wangeela/lallaba Phaawulosii hordofu akka phaawulos Dubbatetti warra seera dhagna-qabaa hin eegne biraan ga’uu dha, Malee warra seera dhagna-qabaa eeganiif hin ergamne. No one can make good except. To incourage this religious organization pray God because everything is done by him. Apr 01, 2013 · Guyyaa guyyaa hospitaala keessa hojeechaa gara galgalaa wik’indii(weekend) ba’eeti wangeela lallaba ture. Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. Sagaleen waaqayyoo akka bilaa gar lamaan qarameetti fudhadhu. Diyaabilos Yesuusiin qore (1-11) Yesuus Galiilaatti lallabuu jalqabe (12-17) Barattoonni jalqabaa …. 3 Bara sanatti Yohaannis + Cuuphaan lafa onaa Yihudaa keessatti lallabaa + dhufe; 2 lallabni isaas, “Mootummaan samii waan dhihaateef, yaada geddaradhaa” + kan jedhu ture. Boqonnaa 10 (Ergama Wangeelaa) 3. "Yeroo Ayyaanni boqotetti humna argattanii Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaatti, hanga daarii lafaa hundaatti dhugeessitoota kiyyaa ni taatu. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. + 2 Warri jalqabumaa kaasee wantoota kana ijaan arganii+ fi …. " (HoE 4:31). Lallaba wangeelaa. “Isin soogidda biyya lafaati. Ergamoonnis hojiin kee kana mitii dhiis hin jenneen. Comments (2)Bahru D. Jecha kana kan dubbate ifa addunyaa kan jedhame Qulqulluu Phaawuloosi dha. 1,271 likes · 19 talking about this. Ibsa waa'ee suuraa, TB Jooshuwaa lallabaa wangeelaa beekamaa Afriikaati, qondaaltonni. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. family and bible from awr oromo the voice of hope” 106. Previous track Play or pause track Next. Boqonnaa 10 (Ergama Wangeelaa) 3. Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama #ERGAMA GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf: @faaruko_bot Join: @faaru_ko. Madda suuraa, AFP. a lively Afaan Oromo speaking …. (Seera Lewotaa 19:18), Wangeela Maatwos 22:39) akkasumas immoo “ diinota keessan jaaladhaa, warra isin ari’ataniifis kadhadhaa! ” (Mat. July 25, 2018 - 11:39am. AKKAATAA WANGEELA ITTI LALLABAN 1). Gammachiis Dastaa Bubaa konfraansii kana irratti ka bakka isaaniitti filataman Luba Dr. Inni garuu akka ilma lubaatti mana qulqullummaa keessa osoo hin taane, gammoojjii keessa ture. Yesuus ni fayyisa. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. Lallaba 2021-02-20 14-59-57. Kunis barreessaa wangeela isa afraffaatiin adda baasuuf. No one can make good except. Apr 01, 2013 · Guyyaa guyyaa hospitaala keessa hojeechaa gara galgalaa wik’indii(weekend) ba’eeti wangeela lallaba ture. Kadhachuun--- "Isaan kadhata afaanii fixuundubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. Boqonnaa 10 (Ergama Wangeelaa) 3. Haala unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Situ gooftaatti himee. Boqonnaa 13 …. dubbii dhugaa baruuf. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Kitaaba Xiqqaa Barsiisa Macaafa Qulqulluu A Handbook of Bible Doctrine Seensa. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisi ykn garagalfadhu. Geggeesitoota Yihuudotaa gidduutti mormiin kan kaase yeroon booda ari'atamua kan amantoota irraatti fide lallaba Isixifaannos ture. Miseensonni isaa amantaa Islaamummaan ka guddatan fi hedduun isaanii immoo Islaamummaa sirriitti ka baratan dha. Madda suuraa, AFP. Romans is. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA …. 1 Namoonni hedduun ragaawwan nuti guutummaatti amannee fudhanne sana qindeessuuf carraaqqii godhaniiru. Namoota hundumaatti nama wangeela lallabuu jaallatu ture. Boqonnaa 13 (Fakkeenyaan, waa’ee Mootummaa Waaqayyoo) 4. edu is a platform for academics to share research papers. Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. Previous track Play or pause track Next. Wangeela Maatewos keessatti barsiisa Yesus haalota Shaniin kaa'u dandeenya 1. Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. 3 Bara sanatti Yohaannis + Cuuphaan lafa onaa Yihudaa keessatti lallabaa + dhufe; 2 lallabni isaas, “Mootummaan samii waan dhihaateef, yaada geddaradhaa” + kan jedhu ture. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisi ykn garagalfadhu. [3:1-12] Lallaba Yohaannis Cuuphaa. Gabriʼel dhalachuu Yohaannisii fi Yesuus dursee dubbate; cuuphamuu Yesuus, fakkeenyota, fayyisuu; duʼa Yesuus. aug 31: “sagantaa ilaaf ilaamee fi lallaba sagalee abdii afaan oromoo. Kadhachuun--- "Isaan kadhata afaanii fixuundubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. Isxifaanoos yeroon in ajjeefame. Akkaataa hiiktootaaf hin fayyadu. Inni dabalataanis miidhaginaa fi eebifamuu gaa’ilaa fi maatii deeggaree walitti dhufeenya dinqisiisoo namoonni qaban kanniin diiguuf warra nama doorsisan hunda balaaleffateera. Ibsa waa'ee suuraa, TB Jooshuwaa lallabaa wangeelaa beekamaa Afriikaati, qondaaltonni. edu is a platform for academics to share research papers. YouTube tajaajilaa Wangeelaa beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa uggure. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. wangeela lallabuun hin danda'amu. 2 mb: download aug 30: “sagantaa maatii fi lallaba sagalee abdii afaan oromoo. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Gammachu Olaanaatti itti-gaafatama dabarsanii jiran. " 1:2-8 Kwf ⇒ Mat 3:1-11; Luq 3:2-16 1 Cuuphamuu Fi Qoramuu Jalqaba wangeela Yesuus Kiris- Yesuus toos Ilma Waaqayyoo. lallaba wangeela Ortodoksii የኦርቶዶክስ ተዋህድ ስብከተ ወንጌል በኦሮሚኛ ቋንቋ. Akka ani wangeela lallabuuf Hafuurri Qulqulluun na muudeeraati jedha. Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii …. aug 31: “sagantaa ilaaf ilaamee fi lallaba sagalee abdii afaan oromoo. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. 1,271 likes · 19 talking about this. 2 mb: download. Wangeelonni sadan Yohaannis cuuphaa jedhu. Maatewos caalaatti kan xiyyeeffate duraa duuba yeroorratti utuu hin ta’in, haasawaafi lallaba Yesus dhiheesse sirriitti qindeessee kaa’uurratti ture. (Seera Lewotaa 19:18), Wangeela Maatwos 22:39) akkasumas immoo “ diinota keessan jaaladhaa, warra isin ari’ataniifis kadhadhaa! ” (Mat. July 25, 2018 - 11:39am. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisi ykn garagalfadhu. " 38 kaan sunis gara ishii dhaqee, Maariyaamis, "kunoo, ani gar- "Yaa ayyaan-qabeettii; nageenni bittii Gooftaa ti; akkuma ati dub- siif haa ta'uu; Gooftaan si waliin batte. [3:1-4:25] 2. YBS4 fi HIH lameenu buufataan gargar haa ta’an malee maxxansaansaanii qaama tokko ta’uu hubatamu qaba. [3:1-12] Lallaba Yohaannis Cuuphaa. 1:9-11 Kwf ⇒ Mat 3:13-17; Luq 3:21, 22 2 a 1:12,13 Kwf ⇒ Mat 4:1-11; Luq 4:1-13 Kitaaba Raajii Isaayyaas. lallaba wangeela Ortodoksii የኦርቶዶክስ ተዋህድ ስብከተ ወንጌል በኦሮሚኛ ቋንቋ. Barnoota amantaasaanii Afaan Oromoon uummata bira gahuuf garee fi dhuunfaan waa hedduu akka yaalan kan dubbatan lubni kun, ''Ari'atamni guddaa narra waan gaheef gadi. 👉Moo lallaba Wangeela 👉Qo'annoo macaafa qulqulluu yoo jette 👉Akkasumaas oduu fi odeeffannoo 👉Bashanannaa barachuu 👉Dabalataniis barattoota yeroo amma kana mana jirtaaniif yaadannoo mana manaatti kennama jiru argachuuf All in one. 1:8; Kakuu haaraya Yoh. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii …. To incourage this religious organization pray God because everything is done by him. Wangeela Maatewos keessatti barsiisa Yesus haalota Shaniin kaa'u dandeenya 1. 16,324 likes · 107 talking about this · 274 were here. Ergamoonnis hojiin kee kana mitii dhiis hin jenneen. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. Jecha “mootummaa” jedhutti al baay’ee (al 50 caalaa) waan fayyadameef, Wangeelichi Wangeela Mootummaa jedhamuu danda’a. Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama #ERGAMA GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf: @faaruko_bot Join: @faaru_ko. Boqonnaa 18 (Dhimma hawaasumma) 5. Irra guddessa, keessattu Wangeela, buufaa akkaataa dhimmicharra akkaatta isa dubbateen kan hiredha, akkuma NIV. Oromo Evangelical Church in Trøndelag is. This Afaan Oromoo Bible app. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb’ee Ilaalme 2008. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. 1302 views. Jecha kana kan dubbate ifa addunyaa kan jedhame Qulqulluu Phaawuloosi dha. Diyaabilos Yesuusiin qore (1-11) Yesuus Galiilaatti lallabuu jalqabe (12-17) Barattoonni jalqabaa …. Previous track Play or pause track Next. Oromo Evangelical Church in Trøndelag is. wangeela lallabuun hin danda'amu. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Maqaan jalqaba kenameef Hoe 9:2 irratti caqasameera. Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible (Macaafa Qulqulluu) with KJV English bible. Qulqulluu reconciliation Relatioship Response Salvation serve Transform transformation waamicha wangeela yesus. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Boqonnaa 13 …. Madda suuraa, AFP. Fayyina kara goofta yesus arganne. Boqonnaa 10 (Ergama Wangeelaa) 3. dubbii dhugaa baruuf. Isxifaanoos yeroon in ajjeefame. Hordoftoota Amantaa Ortodoksii Tewaahidoo hundaaf baga bara Wangeela Qulqulluu Maatiyoos irraa gara bara Wangeela Qulqulluu Maarqoositti ceetani. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search …. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb’ee Ilaalme 2008. No one can make good except. + 2 Warri jalqabumaa kaasee wantoota kana ijaan arganii+ fi tajaajiltoota ergichaa taʼanis ragaawwan kana nutti dabarsaniiru. edu is a platform for academics to share research papers. Jecha “mootummaa” jedhutti al baay’ee (al 50 caalaa) waan fayyadameef, Wangeelichi Wangeela Mootummaa jedhamuu danda’a. Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama #ERGAMA GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf: @faaruko_bot Join: @faaru_ko. Lallabni wangeelaa bu'a-qabeessa akka ta'uuf. Ergamoonnis hojiin kee kana mitii dhiis hin jenneen. Lallaba 2021-02-20 14-59-57. Yesuus ni fayyisa. Kadhachuun--- "Isaan kadhata afaanii fixuundubbii Waaqayyoo ija jabummaadhaan dubbachaa turan. Namoota hundumaatti nama wangeela lallabuu jaallatu ture. Lallaba ibsaa yemmuu qopheesinnu waan hordofuu qabnu, sadarkaa garaa garaa kutaa keessattii fi alatti hojii irra oolchina 4. Gammachu Olaanaatti itti-gaafatama dabarsanii jiran. Yohaannis Cuuphaan ni lallabe (1-12) Yesuus ni cuuphame (13-17) 4. Jecha "mootummaa" jedhutti al baay'ee (al 50 caalaa) waan fayyadameef, Wangeelichi Wangeela Mootummaa jedhamuu danda'a. 3 Kunis isa Isaayyaas raajichi + waaʼee isaa, “Lafa onaa keessaa sagaleen, ‘Daandii Yihowaa * qopheessaa!. [3:1-12] Lallaba Yohaannis Cuuphaa. Anis ijoollummaa irraa kaasee akkan argetti namoonni isa wajjin jiraachaa turanis akka dhugaa ba’anitti, wangeelaaf jaalala gubaa ta’e qaba ture. lallaba wangeela Ortodoksii የኦርቶዶክስ ተዋህድ ስብከተ ወንጌል በኦሮሚኛ ቋንቋ. The vision of Power of Gospel Church is to bring an influence of. 17 Ebla 2021. Jul walaloo macaafa qulqulluu pdf. edu is a platform for academics to share research papers. Hordoftoota Amantaa Ortodoksii Tewaahidoo hundaaf baga bara Wangeela Qulqulluu Maatiyoos irraa gara bara Wangeela Qulqulluu Maarqoositti ceetani. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. Waldaa Haftuu Adveentistii Guyyaa torbaffaa. Kitaaba Xiqqaa Barsiisa Macaafa Qulqulluu A Handbook of Bible Doctrine Seensa. Wangeela Maatewos keessatti barsiisa Yesus haalota Shaniin kaa’u dandeenya 1. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". Boob Utlyii tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Lallabaan Wangeelaa biyya Naayijeeriyaa akkaan beekaman TB Jooshuwaa ykn Temitope Balogun Jooshuwaa addunyaa kanarraa umuriisaanii 57n boqochuu waldaan isaanii SCOAN …. Haala unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. [3:1-4:25] 2. (Here is where you can search bible verses by inputing book name, chapter and verse. Fakkeenyota Yesuus, Mootummicha, Lallaba Gaara Irraa, Yohaannis cuuphaa. Log in or register now!. Fuula kana daawwachuu keessaniif galatoomaa! yaada ykn gaaffii yoo qabaattan nu qunnamaa: Takiluu T. Lallaba Afaan Oromootiin. dubbii dhugaa baruuf. Inni dabalataanis miidhaginaa fi eebifamuu gaa’ilaa fi maatii deeggaree walitti dhufeenya dinqisiisoo namoonni qaban kanniin diiguuf warra nama doorsisan hunda balaaleffateera. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". The vision of Power of Gospel Church is to bring an influence of. / Presenting Oromo gospel songs, Live Worship songs and Bible teachings from all over the world with the mission to spread the Gospel of Jesus Christ through. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image features. Bara 2004 lallabaan wangeelaa (raajiin) kamiyyuu osoo hin …. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. Waaqayyo lallaba dhala namaaf malee ergamootaaf hin laanne. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search, highlight and verse image. family and bible from awr oromo the voice of hope” 106. Wangeela Keenya ! Waggoota ja’aaf Prezidaantii Tokkummaa Waldoota Kristaana Oromoo kan turan Lubi Dr. Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama #ERGAMA GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf: @faaruko_bot Join: @faaru_ko. Isxifaanoos yeroon in ajjeefame. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Lallabaan Wangeelaa biyya Naayijeeriyaa akkaan beekaman TB Jooshuwaa ykn Temitope Balogun Jooshuwaa addunyaa kanarraa umuriisaanii 57n boqochuu waldaan isaanii SCOAN …. No one can make good except. (Seera Lewotaa 19:18), Wangeela Maatwos 22:39) akkasumas immoo “ diinota keessan jaaladhaa, warra isin ari’ataniifis kadhadhaa! ” (Mat. wangeela lallabuun hin danda'amu. Waldaa Kristiyaanaa Warra Wangeelaa Oromoo Trøndelag. Yesuus ni fayyisa. Jecha "mootummaa" jedhutti al baay'ee (al 50 caalaa) waan fayyadameef, Wangeelichi Wangeela Mootummaa jedhamuu danda'a. Lallaba wengeelaa "Duumeessa Dhugaa". “Isin soogidda biyya lafaati. Apr 01, 2013 · Guyyaa guyyaa hospitaala keessa hojeechaa gara galgalaa wik’indii(weekend) ba’eeti wangeela lallaba ture. Walii galtee kaadhimaa diiguunis niitii ufii yookaan dhiirsa ufii hiikuu waliin tokkuma. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. email: [email protected] 1,271 likes · 19 talking about this. Boqonnaa 10 (Ergama Wangeelaa) 3. Apr 01, 2016 · Warri wangeela/lallaba Phaawulosii hordofu akka phaawulos Dubbatetti warra seera dhagna-qabaa hin eegne biraan ga’uu dha, Malee warra seera dhagna-qabaa eeganiif hin ergamne. Lallaba Gaara Eebbaa Irraa. Namoonni bebbeekamoon wangeela lallaban wayita miidiyaarraa ugguraman kan TB Jooshuwaa kun isa jalqabaa miti. a lively Afaan Oromo speaking …. Oromiffa Bible (Macaafa Qulqulluu) also conatians Strongs concordance, search …. Kitaaba Xiqqaa Barsiisa Macaafa Qulqulluu A Handbook of Bible Doctrine Seensa. Log in or register now!. Afaan Oromo Bible (Macaafa Qulqulluu) is beautifully designed holy bible app for easy reading of the word of God. Log in or register now!. Kunis barreessaa wangeela isa afraffaatiin adda baasuuf. [3:1-12] Lallaba Yohaannis Cuuphaa. Isxifaanoos yeroon in ajjeefame. Gammachiis Dastaa Bubaa konfraansii kana irratti ka bakka isaaniitti filataman Luba Dr. Inni humnaan wangeela in lallaba ture. family and bible from awr oromo the voice of hope” 106. Boqonnaa 10 (Ergama Wangeelaa) 3. Afaan oromoo macaafa qulqulluu sagaleedhan …. Boqonnaa 5-7 (Barsiisa gaara irraa) 2. Sagaleen waaqayyoo akka bilaa gar lamaan qarameetti fudhadhu. 16,324 likes · 107 talking about this · 274 were here. Anis ijoollummaa irraa kaasee akkan argetti namoonni isa wajjin jiraachaa turanis akka dhugaa ba’anitti, wangeelaaf jaalala gubaa ta’e qaba ture. " 38 kaan sunis gara ishii dhaqee, Maariyaamis, "kunoo, ani gar- "Yaa ayyaan-qabeettii; nageenni bittii Gooftaa ti; akkuma ati dub- siif haa ta'uu; Gooftaan si waliin batte. 1:9-11 Kwf ⇒ Mat 3:13-17; Luq 3:21, 22 2 a 1:12,13 Kwf ⇒ Mat 4:1-11; Luq 4:1-13 Kitaaba Raajii Isaayyaas. edu is a platform for academics to share research papers. Boqonnaa 5-7 (Barsiisa gaara irraa) 2. " 1:2-8 Kwf ⇒ Mat 3:1-11; Luq 3:2-16 1 Cuuphamuu Fi Qoramuu Jalqaba wangeela Yesuus Kiris- Yesuus toos Ilma Waaqayyoo. YouTube tajaajilaa Wangeelaa beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa uggure. Ergamoonnis hojiin kee kana mitii dhiis hin jenneen. Lallaba Afaan Oromootiin. [3:1-12] Lallaba Yohaannis Cuuphaa. Barri kun kana Nagaa,Jaalalaa,Badhaadhinaa fi Gaabbii isiniif haa tahu. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Maatewos caalaatti kan xiyyeeffate duraa duuba yeroorratti utuu hin ta’in, haasawaafi lallaba Yesus dhiheesse sirriitti qindeessee kaa’uurratti ture. Dubbii gababaan gareen kun Islaamummaa isa dhugaa kan bakka bu’uu dha. Sila isin Garee kam irraayi?. To incourage this religious organization pray God because everything is done by him. dubbii dhugaa baruuf. Boob Utlyii tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Miseensonni isaa amantaa Islaamummaan ka guddatan fi hedduun isaanii immoo Islaamummaa sirriitti ka baratan dha. Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama #ERGAMA GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf: @faaruko_bot Join: @faaru_ko. 1,271 likes · 19 talking about this. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. bara kanaa itti afaan Giriiki hubachuu danda’aniin kan qophaa’edha. Waldaa Humna Wangeela-Power of Gospel Church, Bloomington, Minnesota. No one can make good except. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Wangeela barsisnaan. Lallaba Afaan Oromootiin. Namoonni bebbeekamoon wangeela lallaban wayita miidiyaarraa ugguraman kan TB Jooshuwaa kun isa jalqabaa miti. Wangeelonni sadan Yohaannis cuuphaa jedhu. Oromo Evangelical Church in Trøndelag is. f 121 Luqaas 1:46 28 sanaas Maariyaam ture. Diyaabilos Yesuusiin qore (1-11) Yesuus Galiilaatti lallabuu jalqabe (12-17) Barattoonni jalqabaa …. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. Fuula kana daawwachuu keessaniif galatoomaa! yaada ykn gaaffii yoo qabaattan nu qunnamaa: Takiluu T. steps to christ and today’s sermon from awr oromo the voice of hope” 106. Afaanii fi Aadaa Oromoon wangeela lallabuu, odeeffannoo waa'itaawaa waliif dhiheessuu, faaruu, lallaba fi waan jireenya namaa gara Waaqayootti butu gumaachuu dirqama #ERGAMA GUDDICHA ba'achuu👇 Yaadaf: @faaruko_bot Join: @faaru_ko. / Presenting Oromo gospel songs, Live Worship songs and Bible teachings from all over the world with the mission to spread the Gospel of Jesus Christ through. AKKAATAA WANGEELA ITTI LALLABAN 1). Ameen “Nama moofaa sana dhabamsiisaa”. Istifaanos Gabii, Waldaa Oromoo Warra Wangeelaa Atlaantaa, Caamsaa 29, 2016. a lively Afaan Oromo speaking. Ergamoonnis hojiin kee kana mitii dhiis hin jenneen.